Gwarancja, rękojmia, zwroty

Gwarancja i rękojmia

Firma BioZone Scientific International, Inc, z siedzibą w Orlando, USA, dokłada wszelkich starań i prowadzi zaawansowaną kontrolę techniczną oraz kontrolę jakości w zakładzie produkcyjnym aby dostarczyć Klientowi urządzenia w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1. GWARANCJA PRODUCENTA

1.1. Firma BioZone Scientific International, Inc, z siedzibą w Orlando, USAgwarantuje, że urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu i przy odpowiednim napięciu przez okres jednego roku od daty zakupu.

1.2. Gwarancja nie obejmuje urządzenia, które zostało zmodyfikowane lub zostało w jakikolwiek sposób zmienione lub które zostało poddane niewłaściwemu użyciu, nieprawidłowemu napięciu wejściowemu, przerwom w zasilaniu, porażeniu prądem elektrycznym, zaniedbaniu lub wypadkowi, którego numer został zmieniony, zatarty lub usunięty.

1.3.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nieracjonalnym użytkowaniem lub nieprawidłową konserwacją produktu ani uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego pakowania, nieuprawnionej ingerencji, zmian lub modyfikacji określonych przez BioZone.

1.4. Gwarancja nie obejmuje napraw wewnętrznych lub zewnętrznych wykończeń obudowy, panelu sterującego, przycisków lub pokręteł, akcesoriów lub części eksploatacyjnych tego urządzenia.

1.5 Gwarancja nie obejmuje lamp zamiennych.

1.6.Gwarancja obejmuje wszelkie naprawy lub wymiany wadliwych części. Wadliwe części, które zostały wymienione, stają się własnością Firmy BioZone.

1.7.Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani wysyłki do lub z naszych punktów naprawczych.

1.8. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy używane są zamienne lampy i części BioZone.

1.9. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony według wyłącznego uznania inżynierów lub techników BioZone.

1.10. Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje pisemne, wyrażone lub dorozumiane, pisemne lub ustne, w tym wszelkie gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

1.11.Maksymalna odpowiedzialność producenta nie może przekroczyć faktycznej ceny zakupu zapłaconej przez klienta za produkt.

1.12.W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody.

1.2. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji:
Jeżeli towar posiada wadę, Klient z tytułu gwarancji, na zasadach określonych ustawie Kodeks Cywilny, może, alternatywnie:
1.2.1. żądać wymiany towaru na wolny od wad;
1.2.2 żądać usunięcia wady; usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy;
1.2.3. żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanego towaru;
1.2.4.odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. RĘKOJMIA

2.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, w stosunku do Klienta będącego konsumentem, jeżeli wada towaru konsumpcyjnego zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi.

2.2. Istnienie uprawnień Klienta z tytułu rękojmi nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji producenta.

2.3. Uprawnienia Klienta, będącego konsumentem, z tytułu rękojmi
Jeżeli towar posiada wadę, Klient z tytułu rękojmi, na zasadach określonych ustawie Kodeks Cywilny, może, alternatywnie:
2.3.1.żądać wymiany towaru na wolny od wad;
2.3.2. żądać usunięcia wady; usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy;
2.3.3.żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanego towaru;
2.3.4.odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna; wadą istotną jest wada, która nie pozwala na używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.4. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, rękojmia jest całkowicie wyłączona.

3. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

3.1 Tytuł reklamacji wybiera kupujący.

3.1. Reklamacje dotyczące wadliwości towaru, Klient powinien składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: reklamacje@biozne-polska.pl , niezwłocznie po ujawnieniu się wady.

3.2. Dokonując reklamacji Klient winien wskazać datę sprzedaży, przedstawić Sprzedawcy dowód zakupu towaru, dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę stwierdzenia wady oraz określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadą i dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar.
3.3. Sprzedawca ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą towaru, oraz koszty transportu do Klienta, koszty ubezpieczenia, pakowania towaru, itp.
3.4 Klient , który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi jest zobowiązany Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt i pozostaje odpowiedzialny za stan towaru w transporcie do magazynu AQD Polska Sp. z o. o.. Klient powinien dostarczyć wadliwy towar pod adresem AQD Polska Sp. z o. o., ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew.

4. TERMINY

4.1.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu jednego roku od dnia wydania towaru.

4.2. W terminach określonych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego towaru.

4.3 Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

4.4. Sprzedawca, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Klienta reklamacji i przesłania do Sprzedawcy wadliwego towaru, ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

5. ZWROTY TOWARU

5.1. Odstąpienie od umowy
5.1.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrócenia zakupionego towaru w okresie 14 dni od dnia jego otrzymania, bez podania przyczyny.
5.2.2. Klient jest zobowiązany poinformować AQD Polska Sp. z o. o. o zwracanym urządzeniu, potwierdzić iż korzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy i zwrócenia zakupionego towaru w okresie 14 dni od dnia jego otrzymania, bez podania przyczyny. Klient powinien podać numer listu przewozowego do śledzenia przesyłki a także wskazać numer konta bankowego do zwrotu ceny urządzenia, poprzez wiadomość pisemną wysłaną na adres e-mail: reklamacje@biozne-polska.pl . W przeciwnym razie dokonanie procedury zwrotu może nie być możliwe.
5.1.3. Na opakowaniu należy umieścić napis “ZWROT AQD Polska Sp. z o. o. ”.
5.1.4. Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt i pozostaje odpowiedzialny za stan towaru w transporcie do magazynu AQD Polska Sp. z o. o..
5.1.4. Klienci nie są obciążani opłatą manipulacyjną za zwrot towaru.
5.1.6. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od daty zakupu zwrot ceny towaru nastąpi pod warunkiem, że towar jest kompletny, nieużywany, nie nosi żadnych, nawet najdrobniejszych śladów, uszkodzeń, zabrudzeń lub rys, jest zapakowany w fabryczne opakowanie, które nie nosi śladów żadnych uszkodzeń.
5.1.7. W przypadku spełnienia powyższych warunków AQD Polska Sp. z o. o. uzna zwrot ceny zakupu dla Klienta, pomniejszony o poniesiony koszty dostawy towaru przy zakupie i zwróci ten koszt klientowi przelewem, na konto wskazane przez Klienta w zgłoszeniu zwrotu.
5.2. Gdy opakowanie zewnętrzne przy dostawie jest uszkodzone a towar jest wadliwy.

W przypadku stwierdzenia przy dostawie, że opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone lub zniekształcone, należy:

5.2.1 Sprawę należy niezwłocznie zgłosić firmie kurierskiej i żądać wydania pisemnego potwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki z pieczątką firmy kurierskiej.

5.2.2 Klient powinien uszkodzoną przesyłkę sfotografować ale odmówić odbioru uszkodzonej przesyłki.

5.2.2. Niezależnie od zgłoszenia uszkodzenia przesyłki do firmy kurierskiej, sprawę należy niezwłocznie zgłosić także do AQD Polska Sp. z o. o., pod adres e-mail: reklamacje@biozne-polska.pl , załączając wyraźne i ostre zdjęcia otrzymanej przesyłki, wykonane tak aby uszkodzenia były uwidocznione. Do zdjęć należy dołączyć opis uszkodzeń i inne istotne informacje, także numer reklamacji w firmie kurierskiej o ile został on nadany.
5.2.3. Po zweryfikowaniu wszystkich niezbędnych informacji, AQD Polska Sp. z o. o. dokona wymiany towaru na towar pełnowartościowy lub pełnego zwrotu ceny zakupu, z uwzględnieniem kosztu dostawy, zależnie od preferencji klienta.
5.3 Gdy opakowanie zewnętrzne jest w dobrym stanie, ale towar jest wadliwy.

5.3.1. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić do AQD Polska Sp. z o. o., pod adres e-mailowy: reklamacje@biozne-polska.pl , załączając wyraźne i ostre zdjęcia uszkodzonego towaru, wykonane tak aby uszkodzenia były wyraźnie uwidocznione. Do zdjęć należy dołączyć opis uszkodzeń.

5.3.2. Po zweryfikowaniu wszystkich niezbędnych informacji, AQD Polska Sp. z o. o. dokona wymiany towaru na towar pełnowartościowy lub pełnego zwrotu ceny zakupu, zależnie od preferencji klienta.

5.4. Zamówienie niekompletne w momencie dostawy
5.4.1. Klient powinien wysłać pod adres reklamacje@biozne-polska.pl wiadomość zawierającą informacje o brakujących elementach i zdjęcie otrzymanego towaru / opakowania.
5.4.2. Po zweryfikowaniu wszystkich niezbędnych informacji, wyślemy brakujące elementy do nabywcy.

Uwaga:
Przed dokonaniem wymiany lub uzupełnienia towaru może być konieczne odesłanie towaru wadliwego / niewłaściwego, niekompletnego.
5.5. Opłaty za wysyłkę zwrotną towaru

W przypadku gdy towar jest wadliwy lub niekompletny w momencie odbioru dostawy, względnie wada towaru została ujawniona w trakcie jego eksploatacji i jest reklamowana z warunków gwarancji lub rękojmi – AQD Polska Sp. z o. o. gwarantuje wymianę towaru na wolny od wad, względnie uzupełnienie kompletności dostawy i pokrywa opłatę za ponowną wysyłkę towaru, brakujących części lub gwarantuje zwrot Klientowi ceny, po otrzymaniu zwrotu wadliwego towaru, w zależności od preferencji Klienta.

Biozone - produkcja i dystrybucja jonizatorów

BioZone to producent jonizatorów, które usuwają z powietrza i z powierzchni przedmiotów w pomieszczeniu wirusy, bakterie i nieprzyjemne zapachy. Urządzenia BioZone są dostosowane do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę.

Kontakt

IMPORTER NA POLSKĘ
AQD Polska Sp. z o. o.
05-082 Latchorzew,
ul. Warszawska 164
NIP: 9512167274
Pon.-Pią.: 9.00- 17.00
Call Now Button