Regulamin sklepu

Warunki Korzystania z Serwisu www.biozone-polska.pl

Poniższe Warunki Korzystania z Serwisu regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.biozone-polska.pl. Poniższe oświadczenia stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem (Użytkownikami) Strony (dalej „Klient”, „Użytkownik”) i www.biozone-polska.pl (dalej „AQD Polska Sp. z o. o.”). Przed złożeniem zamówienia na naszej stronie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Administratorem serwisu www.biozone-polska.pl jest firma AQD Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Latchorzewie 05-082, ul. Warszawska 164, NIP: 9512167274

Zgoda użytkownika

Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tej strony, Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień i warunków jej użytkowania, obowiązujących przepisów prawa i regulacji, oraz akceptuje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego. Użytkownik nie może korzystać ze strony, jeżeli nie akceptuje wspomnianych warunków. Materiały zawarte na stronie są chronione prawem autorskim i przepisami o znakach towarowych.
Nasze produkty i usługi są kierowane głównie do osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

1. Warunki umowy

1.1 Warunkiem dostępu i korzystania ze strony lub usług, jest zgoda użytkownika na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

1. 2 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu lub usług wyłącznie we własnych celach. Użytkownik zobowiązuje się:
(a) nie kopiować, powielać, pobierać, ponownie publikować, sprzedawać, rozpowszechniać czy odsprzedawać żadnych usług, informacji, tekstów, obrazów, grafik, plików wideo, plików dźwiękowych, katalogów, baz danych i ofert, itp. dostępnych na stronie lub poprzez stronę,
oraz
(b) użytkownik nie będzie kopiować, odtwarzać, pobierać, kompilować ani w inny sposób wykorzystywać treści ze strony do celów prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec AQD Polska Sp. z o. o., ani w inny sposób wykorzystywać zawartość witryny do celów komercyjnych.
1.3. Systematyczne pobieranie treści strony z witryny w celu tworzenia lub sporządzania, bezpośredniego lub pośredniego gromadzenia baz danych lub katalogów (czy to za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych czy procesów manualnych) bez pisemnej zgody AQD Polska Sp. z o. o. jest zabronione. Korzystanie z treści lub materiałów strony w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody wyrażonej w Warunkach Korzystania z Serwisu jest zabronione.

1.4 Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności i Plików Cookies AQD Polska Sp. z o. o., która reguluje ochronę i korzystanie z danych osobowych użytkowników będących w posiadaniu AQD Polska Sp. z o. o. i naszych partnerów. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
1.5 AQD Polska Sp. z o. o. może pozwolić użytkownikom na dostęp do treści, produktów lub serwisów oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w postaci linku słownego, banera, kanału, itd.) poprzez API, bądź w inny sposób. Przypominamy, że przed korzystaniem z takiej strony należy zapoznać się z jej warunkami użytkowania i/lub polityką prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AQD Polska Sp. z o. o. nie kontroluje ani nie monitoruje stron internetowych osób trzecich, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za taką stronę internetową, ani za udostępniane na niej treści, produkty bądź usługi.

1.6 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań naruszających integralność systemów i sieci komputerowych AQD Polska Sp. z o. o. ani innych użytkowników w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do takich systemów lub sieci.

1.7 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą naruszać integralność systemu ocen AQD Polska Sp. z o. o., takich jak wystawianie pozytywnej opinii dla siebie, przy użyciu innego konta lub za pośrednictwem osób trzecich albo poprzez bezpodstawne wystawianie negatywnych opinii dla innego użytkownika.

2. Zobowiązania użytkownika

2.1 Użytkownik zapewnia, że informacje podane podczas składania zamówienia w AQD Polska Sp. z o. o. są aktualne, prawidłowe, zgodne z prawdą i prawem i należą wyłącznie do niego. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych dostarczanych do AQD Polska Sp. z o. o., a AQD Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności i nie oferuje żadnej rekompensaty za żadne przypadki przekazywania firmie nieprawidłowychj informacji.

2.2 Użytkownik może anulować zamówienie wyłącznie przed jego wysyłką, kontaktując się z naszym centrum obsługi. AQD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ze względów związanych ze strategią operacyjną, za uprzednim zawiadomieniem przesłanym na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Po wysłaniu zamówienia, nie może być ono anulowane, zmienione ani zwrócone. Po dostarczeniu Klientowi przesyłki z towarem obowiązują zasady naszej Polityki Zwrotów.

2.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że AQD Polska Sp. z o. o. ma prawo czasowo lub na stałe wstrzymać świadczenie usług w całości bądź części, w dowolnym momencie, zgodnie z własnymi potrzebami biznesowymi (w tym, między innymi, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usług AQD Polska Sp. z o. o. oraz niedopuszczalnych i nieuzasadnionych komentarzy lub zachowań względem wizerunku marki AQD Polska Sp. z o. o.).

2.4 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub skarg odnośnie naszego serwisu, prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej pod adresem kontaktowym. Użytkownik na również prawo złożyć skargę do odnośnych organów przewidzianych przepisami prawa. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania wszelkich problemów przed skontaktowaniem się z osobami trzecimi, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami.

3. Warunki przyjęcia zamówienia

3.1 Należy mieć świadomość, że mogą zdarzyć się pewne zamówienia, których nie będziemy mogli zaakceptować i/lub zrealizowaći które będą musiały być anulowane. AQD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania zamówienia bez względu na powód. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia to np. ograniczenia ilości produktów dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacji o produkcie / cenie. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowej weryfikacji Użytkownika lub przekazania nam dodatkowej informacji. Skontaktujemy się z użytkownikiem w przypadku anulowania całości bądź części zamówienia lub konieczności przekazania nam dodatkowych informacji. Z uwagi na wysoką popularność i/lub ograniczenia dostaw niektórych ze sprzedawanych przez nas produktów, AQD Polska Sp. z o. o. może ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. AQD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie ilości produktów dostępnych do sprzedaży, nawet po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na te produkty.

3.2 W przypadku płatności, wysyłki i dostawy zamówienia, użytkownik akceptuje warunki określone w zakładce Dostawa i płatność.

3.3 W przypadku zwrotu towaru, użytkownik akceptuje warunki Polityki Zwrotów.

4. Warunki użytkowania

4.1. Korzystanie z licencji na użytkowanie materiałów

AQD Polska Sp. z o. o. udziela zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji, dokumentów lub oprogramowania) ze strony internetowej www.biozone-polska.pl w celu osobistego i niekomercyjnego wyświetlania informacji lub dokumentów na ekranach urządzeń Użytkownika lub drukowania ich na zwykłych nośnikach, takich jak papier biurowy, wyłącznie dla swojego prywatnego użytku, względnie do użytku wyłącznie wewnątrz firmy, a w przypadku oprogramowania do jego używania zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w charakterze użytkownika. Jest to równoznaczne z udzieleniem ograniczonej licencji na czasowe użytkowanie, a nie z przeniesieniem prawa własności lub jakichkolwiek innych praw do materiałów. Licencja nie zezwala na modyfikowanie / kopiowanie materiałów, używanie materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznego wyświetlania materiałów (komercyjnego lub niekomercyjnego), podejmowania próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie, usuwanie z materiałów jakichkolwiek zabezpieczeń, informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżonych zapisów, przekazywanie materiałów innej osobie, ani odtwarzanie ich na innych urządzeniach. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych ograniczeń a także może zostać wstrzymana przez AQD Polska Sp. z o. o. w dowolnym momencie, bez jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika i bez obowiązku podawania Użytkownikowi tej przyczyny. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu lub wstrzymaniu licencji, Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć wszystkie pobrane materiały, będące w jego posiadaniu, w formie elektronicznej oraz drukowanej.

4.2 Zastrzeżenie

Każdy materiał znajdujący się na stronie www.biozone-polska.pl dostarcza się w stanie “jak jest”. AQD Polska Sp. z o. o. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych i niniejszym odrzuca i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej / użytkowej, nienaruszalności własności intelektualnej czy innych praw. Ponadto AQD Polska Sp. z o. o. nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie dokładności, prawdopodobnych wyników czy niezawodności korzystania z materiałów znajdujących się na swojej stronie internetowej lub na jakiejkolwiek innej witrynie połączonej z tą stroną.

4.3 Ograniczenia

W żadnym przypadku serwis www.biozone-polska.plani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych bądź zysków lub z powodu przerwy w działalności), wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie www.biozone-polska.pl, nawet, jeżeli www.biozone-polska.pl lub autoryzowany przedstawiciel www.biozone-polska.pl został powiadomiony ustnie bądź pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie dopuszcza się ograniczeń względem gwarancji dorozumianych czy odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

4.4 Wersje i zmiany

Materiały pojawiające się na stronie biozone-polska.pl mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Jednocześnie, biozone-polska.pl nie gwarantuje, że każdy materiał na stronie internetowej jest ściśle dokładny, kompletny bądź aktualny. Ponadto, biozone-polska.pl może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. biozone-polska.pl nie składa żadnych zobowiązań co do aktualizacji materiałów.

4.5 Linki

AQD Polska Sp. z o. o. nie weryfikuje wszystkich stron internetowych powiązanych linkami elektronicznymi z jego Stroną internetową www.biozone-polska.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Obecność takich linków nie oznacza, że www.biozone-polska.pl popiera lub potwierdza treści zawarte na takiej strony internetowej. Korzystanie z takich powiązanych stron powinno się odbywa
na własne ryzyko użytkownika.

4.6 Zmiany warunków korzystania ze strony

AQD Polska Sp. z o. o. może w dowolnym momencie dokonywać zmian w warunkach korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z naszej strony, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać aktualnej wersji warunków takiego korzystania.

Biozone - produkcja i dystrybucja jonizatorów

BioZone to producent jonizatorów, które usuwają z powietrza i z powierzchni przedmiotów w pomieszczeniu wirusy, bakterie i nieprzyjemne zapachy. Urządzenia BioZone są dostosowane do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę.

Kontakt

IMPORTER NA POLSKĘ
AQD Polska Sp. z o. o.
05-082 Latchorzew,
ul. Warszawska 164
NIP: 9512167274
Pon.-Pią.: 9.00- 17.00
Call Now Button